Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 2 
Next page End 1 2  

1
ANNEKE VAN BAALEN
Het schuim der natie
Een boek veroudert tegenwoordig binnen het jaar. Daarom bestaan de meeste boeken over
wetenschap en politiek uit een samenvatting van een stapel vorige boeken, opgefleurd met
één nieuwe gedachte of anekdote.Op zo’n manier word je natuurlijk nooit een erflaatster: dan
moet je iets schrijven dat niet meteen voor industriële produktie geschikt gemaakt kan
worden.
De feministische boekenkast bevat gelukkig een aardig plankje erflaatsters; en de uniekste
daarvan is het SCUM-Manifesto van Valerie Solanas uit 1968². Het Schuim (der natie)
kondigt de oprichting van de Society for Cutting Up Men aan. De Nederlandse vertaling zegt
ons minder; goed, Bond tot het Uitroeien van Mannen, maar wat is Bum? Solanas was zelf,
in de oude anarchistische traditie, al begonnen door een niet helemaal goed gericht schot op
Andy Warhol te lossen. Zij verdween in de inrichting maar het Manifest werd gepubliceerd -
ingeklemd tussen voor- en nawoorden van mannen die uitvoerig vertellen hoe onmogelijk zij
is en dat ze de haren tussen haar wenkbrauwen niet uittrok - alsof ze zelfs op papier door
twee agenten opgebracht moest worden.
Het SCUM-Manifesto is uniek omdat het het enige feministische werkstuk is dat over
mannen gaat. Virginia Woolf had al zestig jaar eerder vastgesteld dat er boekenkasten vol
geschreven zijn over De Vrouw, maar voegde daar zelf De Vrouw En De Roman aan toe;
Simone de Beauvoir verweet mannen dat ze zichzelf als uitgangspunt nemen, maar vulde
een dik boek met de reaktie van vrouwen op dit verschijnsel; de gehele tweede golf
verklaarde niet tégen mannen, maar vóór vrouwen te zijn en zette zich aan de definitieve
ontsluiering van het Feminine Mystique. In 1984 was de toestand zo erg geworden dat
Marijke Ekelschot moest oproepen tot Herwaardering van de mannenhaat - of is er aan de
man misschien geen haatbare  kraak of smaak meer te bekennen?
Zijn lege Y-chromosoom
Voor wie dat denkt, is Solanas nog even aktueel als in 1968. Mannen zijn juist zo erg omdat
ze vervelend zijn. En ze zijn zo vervelend omdat ze geen volledige mensen zijn: biologisch
niet in orde. Zijn lege Y-chromosoom maakt de man tot een onvolledige vrouw. Daarom acht
Solanas een eugenetische strategie - selektief uitroeien - de enig mogelijke. Vanwege het
biologische uitgangspunt mist zij dan wel de kans op een analyse van het verschijnsel man,
maar daar heeft ze geen last van: in tegenstelling tot haar seksistische en racistische
tegenstanders doet ze geen pogingen van het wetenschapsgeloof te profiteren. Ze gaat
meteen over tot een beschrijving van haar objekt, die 22 van de 35 bladzijden van haar
manifest vult (10 pagina’s zijn voor SCUM en wat die allemaal met mannen gaat doen; voor
De Vrouw blijven er nog geen drie over):
‘De man is volmaakt egocentrisch, in zichzelf opgesloten en niet in staat met anderen mee te
voelen of zich met anderen te vereenzelvigen, niet in staat tot liefde, vriendschap,
genegenheid of tederheid. Hij is een volledig geïsoleerde eenheid, onbekwaam tot een
relatie met wie dan ook. Zijn reakties komen geheel en al voort uit de buik; niet uit het hoofd;
zijn intelligentie is louter een werktuig in dienst van zijn eigen neigingen en behoeften. Hij is
niet in staat tot psychische hartstocht en tot geestelijke wisselwerking. Hij kan iets alleen en
uitsluitend in verband brengen met zijn eigen fysische gewaarwordingen. Hij is een half
dode, niet tot reaktie in staat zijnde vleesklomp, onbekwaam tot het schenken of genieten
van genoegen of geluk. Dus is hij in het gunstigste geval stomvervelend, een onschadelijke
nul - aangezien alleen diegenen aardig zijn, die de mogelijkheid bezitten zich in anderen te
verdiepen. Hij zit gevangen in de schemertoestand tussen mensen en apen en is er veel
erger aan toe dan de apen omdat hij in tegenstelling tot de apen in staat is tot een grote
                                                
1
Verschenen in de serie ‘Erflaatsters’ in Surplus, jrgng 1, nr 1, 1987
2
Valerie Solanas, S.C.U.M.-Manifesto. The Olympia Press, New York, 1968. Ned. vert. Bond tot het uitroeien van mannen,
SCUM, Society for Cutting up Men. De Bezige Bij, Amsterdam, 1971
Previous page Top Next page