Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 14 
Next page End 1 2 3 4 5 6  

geschiedenis, verslagen, actieteksten Vrouwen Tegen Uitzetting, 1996-2002
1
Marijke Ekelschot
Geschiedenis, verslagen, actieteksten van Vrouwen Tegen
Uitzetting, 1996-2002
*
Wat is en wat doet Vrouwen Tegen Uitzetting ?
Vrouwen Tegen Uitzetting is een samenwerkingsverband van vrouwelijke vluchtelingen en
Nederlandse vrouwen. Het doel van VTU is de positie van vrouwelijke vluchtelingen te verbeteren.
Aanvankelijk was VTU, opgericht in augustus 1996, bedoeld als een organisatie van
vertegenwoordigsters van verschillende vrouwen- en vluchtelingenorganisaties (VON, PRIE, FNV-
Vrouwenbond etc.). In januari 1997 werd echter besloten dat VTU verder zou optreden als autonome
organisatie en dat vrouwen die aktief zijn binnen VTU dat doen op persoonlijke titel. Het werk binnen
VTU is onbetaald. Geld voor akties, reiskosten deelneemsters, huur, etc. wordt verzameld via
subsidie-aanvragen aan NGO's en verzoeken aan vriendinnen en bekenden.
Het verbeteren van de positie van vrouwelijke vluchtelingen is natuurlijk een veelomvattend doel. We
hebben immers te maken met een restrictief asielbeleid in het algemeen; met de asielprocedure van
vrouwen in het biezonder; met de traagheid en willekeur van de IND; met goeie en slechte advokaten;
met de situatie in de centra (isolement, gebrekkige gezondheidszorg, gedwongen niets doen); met de
vigerende debatten over integratie en 'eigen cultuur'; met de onverschilligheid van het gros van de
Nederlandse bevolking; met op-straat-zettingen; met seksisme en racisme; met het
Vluchtelingenverdrag, met de Vreemdelingenwet en met de ambtsberichten van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
VTU probeert, zo nodig en mogelijk in samenwerking met andere organisaties en individuen, de
onderlinge solidariteit van vrouwelijke vluchtelingen en van Nederlandse vrouwen te vergroten en
invloed uit te oefenen op het beleid en op de publieke opinie.
Tussen 1996 en 2003 is VTU op verschillende terreinen aktief geweest:
CHRONOLOGISCH OVERZICHT
 
-
Op 25 november 1996 bood VTU aan de Staatssecretaris van Justitie een petitie aan waarin haar
gevraagd werd iets te doen aan de erbarmelijke situatie waarin veel vrouwelijke vluchtelingen zich
bevonden en te bevorderen dat vluchtgronden die specifiek voor vrouwen gelden in de asielprocedure
de vereiste aandacht zouden krijgen. Talrijke organisaties onderschreven die petitie en bij de
aanbieding in een zaal van Nieuwspoort in Den Haag waren honderden vrouwen uit verschillende
AZC's aanwezig.
Ter plekke nodigde Schmitz een delegatie van VTU uit voor een gesprek.
-
Op de vier vrijdagen van de - ijskoude - decembermaand in 1996 organiseerde VTU, op het
Beursplein in Amsterdam - manifestaties met en over vrouwelijke vluchtelingen. Telkens waren er
verschillende thema's - gezondheidszorg, de asielprocedure, de situatie in de centra -, verschillende
interviewsters, politici en hulpverleensters, en vrouwen uit verschillende AZC's. 
Doel van die manifestaties was om vrouwelijke vluchtelingen aan het woord te laten en om meer
Nederlandse vrouwen aan te sporen zich in te zetten met en voor vrouwelijke vluchtelingen.
-
De eerste maanden van 1997 besteedde VTU aan het maken en distribueren van een meertalige
Nieuwsbrief nummer 1, met het verslag van de manifestaties, voor vrouwen in de AZC's. Ook werd er
hard gewerkt aan de voorbereiding van het gesprek met de staatssecretaris aan de hand van een
uitgewerkt rapport over de verschillende problemen waarmee vrouwelijke vluchtelingen te maken
                       
*
Geschreven december 2002. Voor VTU vanaf 2003, zie ?
Previous page Top Next page